Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας Οικονόμου Ευάγγελος & ΣΙΑ ΕΕ αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που παρατίθενται κάτωθι. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους σχετικούς όρους χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Η Εταιρεία και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτήν υπάλληλοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να προβούν σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Περιεχόμενες Πληροφορίες – Περιορισμός Ευθύνης
H Εταιρεία Οικονόμου Ευάγγελος & ΣΙΑ ΕΕ, εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες εκάστοτε πληροφορίες στον διαδικτυακό της τόπο να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων ή για τυχόν ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται έγκαιρα ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως, δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας – Πνευματικά Δικαιώματα
Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, πλατφόρμα παιχνιδιού, κείμενα, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων και εν γένει στοιχείων της Ιστοσελίδας (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε τρίτων και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ούτε από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται αναφορικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Ιστοσελίδας, διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, τους διακριτικούς τίτλους, το λογισμικό της Ιστοσελίδας, τις πληροφορίες, και το υλικό που παρέχεται μέσω αυτής και τη μορφή τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και οι τρίτοι που συνεργάζονται με αυτή κατά τα ανωτέρω, είναι οι νόμιμοι δικαιούχοι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος της για την παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτα πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

Χρήση Συνδέσμων σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων (links)

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει διασυνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites), οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά για πληροφόρηση και διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίο συνδέεται ο παρών. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.